Nationella riktlinjer

2011 utgav Socialstyrelsen dokumentet Nationella Riktlinjer för vuxentandvård.

Syftet är att riktlinjerna ska bidra till att vården blir så bra som möjligt för den enskilda patienten, det vill säga att vården är patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad, säker, effektiv och ges i rimlig tid.

 Läs gärna mer på http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-11-6